Σελίδα 5 από 9

Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection

Δημοσιεύτηκε: 18 Αύγ 2017, 23:46
από pez
- Προσπαθούμε πρώτα να βάλουμε μια-κάποια σειρά στο μεγάλο πλήθος
των πληροφοριών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και για τον λόγο αυτό
χρησιμοποιούμε το - γνωστό από τα προηγούμενα - "ξεπερασμένο" PC μας
με CPU/Windows : AMD Phenom(tm) II X2 550/WXP10P64N-1703, και

(1) επιλέγουμε το - ποιο άλλο; - και floating-point benchmark [Linpack]:

win64.zip

(2) οπότε, κατεβάζουμε, κλπ, τρέχουμε το [cpuid64.exe], και σώνουμε τα
αποτελέσματά του - αφού πρώτα τα παρουσιάσουμε εδώ χωρίζοντας τα,
για λόγους ευκολίας της κατανόησης, στα εξής μέρη:

#####################################################################
Ι/ΙΙΙ
#####################################################################
CPU ID and Speed Test 64 bit Version 1.0 Fri Aug 18 21:57:23 2017

Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39

Copyright Roy Longbottom 2005
#####################################################################
ΙΙ/ΙΙΙ
#####################################################################
CPUID and RDTSC Assembly Code
CPU AuthenticAMD, Features Code 178BFBFF, Model Code 00100F42
AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor Measured 3114 MHz
Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,
Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus
AMD64 processor architecture, 2 CPUs
Windows NT Version 6.2, build 9200,
Memory 4094 MB, Free 2628 MB
User Virtual Space 134217728 MB, Free 134217621 MB
#####################################################################
ΙΙΙ/ΙΙΙ
#####################################################################
Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers

32 bit Integer MIPS 3426 6851 7958 9135
64 bit Integer MIPS 3426 6851 8954 9135
32 bit SSE2 Int MIPS 6228 12456 18684 24914
64 bit SSE2 Int MIPS 3113 6228 9343 12457
32 bit SSE MFLOPS 3112 6228 9342 12456
64 bit SSE2 MFLOPS 1557 3114 4671 6228
#####################################################################

πλην του "All instructions of r=r+1 correct results" - για να μην μπερδευόμαστε -
στο: [CPUInfo.txt],

(3) και αρχικά προσπαθούμε να δούμε αν αυτά είναι της ίδιας μορφής με
εκείνα της ιστοσελίδας [18.08.2017]:

PC Benchmarks For 64 Bit Windows

τα οποία φαίνονται στις ενότητές της [System ID] και [Maximum CPU Speed]
για την CPU/Wundows : "AMD Windows XP Pro x64", με την ακόλουθη σειρά:

#####################################################################
ΙΙ/ΙΙΙ
#####################################################################
CPUID and RDTSC Assembly Code
CPU AuthenticAMD, Features Code 178BFBFF, Model Code 00020FB1
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ Measured 2211 MHz
Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,
Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus
AMD64 processor architecture, 2 CPUs
Windows NT Version 5.2, build 3790, Service Pack 1
Memory 1024 MB, Free 656 MB
User Virtual Space 8388608 MB, Free 8388557 MB
#####################################################################
Ι/ΙΙΙ
#####################################################################
CPU ID and Speed Test 64 bit Version - Windows XP Pro x64

Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39

AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ Measured 2211 MHz
#####################################################################
ΙΙΙ/ΙΙΙ
#####################################################################
Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers

32 bit Integer MIPS 2430 4864 5650 6080
64 bit Integer MIPS 2430 4864 6356 6485
32 bit SSE2 Int MIPS 4421 8895 8844 8844
64 bit SSE2 Int MIPS 2211 4419 4447 4422
32 bit SSE MFLOPS 2214 4421 4421 4434
64 bit SSE2 MFLOPS 1105 2210 2217 2217
#####################################################################

(4) κι έτσι είναι που συμπεραίνουμε πως : "ναι, είναι της ίδιας μορφής".

= Και μετά;

(5) Μετά πρέπει να διαβάσουμε : ) κι άλλο:

Linpack Benchmark Results On PCs

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

Σύγκριση: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection

Δημοσιεύτηκε: 20 Αύγ 2017, 13:00
από pez
- Αφού διαπιστώσαμε προηγουμένως ότι τα είδη των αποτελεσμάτων είναι
ένα-προς-ένα ουσιωδώς τα ίδια, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στις
συγκρίσεις των τιμών τους μία-προς-μία:

.
1/2
=====================================================================
# CPU ID and Speed Test 64 bit Version 1.0 Fri Aug 18 21:57:23 2017
# 1
# CPU ID and Speed Test 64 bit Version - Windows XP Pro x64

= Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39
= 2
= Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39

= CPUID and RDTSC Assembly Code
= 3
= CPUID and RDTSC Assembly Code

= CPU AuthenticAMD,
= 4
= CPU AuthenticAMD,

= Features Code 178BFBFF,
= 5
= Features Code 178BFBFF,

# Model Code 00100F42
# 6
# Model Code 00020FB1

# AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
# 7
# AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor

# Measured 3,114 MHz
# 8 -------------------- = ~1.4
# Measured 2,211 MHz

= Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,
= 9
= Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,

= Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus
= Α
= Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus

= AMD64 processor architecture, 2 CPUs
= Β
= AMD64 processor architecture, 2 CPUs

# Windows NT Version 5.2, build 3790, Service Pack 1
= C
# Windows NT Version 6.2, build 9200,

# Memory 1024 MB, Free 656 MB
# D
# Memory 4094 MB, Free 2628 MB

# User Virtual Space 134217728 MB, Free 134217621 MB
# E
# User Virtual Space 8388608 MB, Free 8388557 MB
------------------------------------------------------------------------
2/2
=====================================================================
Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers
Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers

32 bit Integer MIPS 3426 6851 7958 9135
-------------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.5
32 bit Integer MIPS 2430 4864 5650 6080

64 bit Integer MIPS 3426 6851 8954 9135
-------------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4- ---- = 1.4
64 bit Integer MIPS 2430 4864 6356 6485

32 bit SSE2 Int MIPS: 6228 12456 18684 24914
-------------------- : ---- = 1.4 ----- = 1.4 ----- = 2.1 ----- = 2.8
32 bit SSE2 Int MIPS: 4421 8895 ~8844 ~8844

64 bit SSE2 Int MIPS: 3113 6228 9343 12457
-------------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
64 bit SSE2 Int MIPS: 2211 4419 ~4447 ~4422

32 bit SSE MFLOPS : ~3112 ~6228 ~9342 ~12456
-------------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
32 bit SSE MFLOPS : ~2214 ~4421 ~4421 ~4434

64 bit SSE2 MFLOPS : 1557 3114 4671 6228
-------------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 3.0
64 bit SSE2 MFLOPS : 1105 2210 ~2217 ~2217
========================================================================
.


- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

- [Συνεχίζεται] -

Συμπεράσματα: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection

Δημοσιεύτηκε: 20 Αύγ 2017, 18:37
από pez
UPDATE
Αποκαταστάθηκε το 7 του 1ου Μέρους στο ορθόν:
-------------------------------------------------------------------------
C AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor
7 #
R ΑMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
-------------------------------------------------------------------------
αντί του λανθασμένου:
-------------------------------------------------------------------------
C ΑMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
7 #
R AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor
-------------------------------------------------------------------------
UPDATE
.
- Αφού διαπιστώσαμε προηγουμένως ότι τα είδη των αποτελεσμάτων
είναι ένα-προς-ένα ουσιωδώς τα ίδια, μπορούμε τώρα να
προχωρήσουμε στις συγκρίσεις των τιμών τους μία-προς-μία και
προς τούτο παραθέτουμε παρακάτω, σε δύο 2 μέρη, για κάθε ένα
1 είδος αποτελεσμάτων μια τριάδα 3-δα σειρών, ως εξής:

- H 1η σειρά περιλαμβάνει αποτελέσματα με το "Currently
benchmarked" HW+SW σύστημά μας και για αυτό η 1η σειρά ξεκινά με
το γράμμα "C"

- H 3η σειρά περιλαμβάνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα που τώρα
[18.8.2017] παραθέτει ο Roy Longbottom, και είναι εκείνα που και
εμείς τώρα [20.8.2017] είναι που τα χρησιμοποιούμε ως
"Referenced" για αυτό και η 3η σειρά ξεκινά με το γράμμα "R"

- H ενδιάμεση 2η σειρά αφορά την σύγκριση των ως άνω και για
αυτό χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση αποτελεσμάτων, είτε το
σύμβολο "=" για αποτελέσματα που είναι - ακριβώς ή σχεδόν -
"ίδια", είτε το σύμβολο "#" για - εντελώς - "διαφορετικά"
αποτελέσματα, ενώ η 2η σειρά ξεκινά έναν αύξοντα, κατά την
εκάστοτε εμφάνισή του, δεκαεξαδικό αριθμό έτσι ώστε να
διευκολύνεται η αναφορά του είδους των αποτελεσμάτων.

= Και τι σημαίνουν οι έγχρωμες τιμές;

- Σημαίνουν: "Ενδιαφέροντα Συμπεράσματα", με τις "Κόκκινες" να
σημαίνουν, ειδικώς, "Προβληματικά Ενδιαφέροντα Συμπεράσματα".
.
1ο Μέρος : "Προϋποθέσεις"
=========================================================================
C CPU ID and Speed Test 64 bit Version 1.0 Fri Aug 18 21:57:23 2017
1 #
R CPU ID and Speed Test 64 bit Version - Windows XP Pro x64
-------------------------------------------------------------------------
C Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39
2 =
R Assembled with Microsoft ml64.exe Version 8.00.40310.39
-------------------------------------------------------------------------
C CPUID and RDTSC Assembly Code
3 =
R CPUID and RDTSC Assembly Code
-------------------------------------------------------------------------
C CPU AuthenticAMD,
4 =
R CPU AuthenticAMD,
-------------------------------------------------------------------------
C Features Code 178BFBFF,
5 =
R Features Code 178BFBFF,
-------------------------------------------------------------------------
C Model Code 00100F42
6 #
R Model Code 00020FB1
-------------------------------------------------------------------------
C AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor
7 #
R ΑMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
-------------------------------------------------------------------------
C Measured 3,114 MHz
8 # -------------------- = 1.4
R Measured 2,211 MHz
-------------------------------------------------------------------------
C Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,
9 =
R Has MMX, Has SSE, Has SSE2, Has SSE3, Has 3DNow,
-------------------------------------------------------------------------
C Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus
a =
R Windows GetSystemInfo, GetVersionEx, GlobalMemoryStatus
-------------------------------------------------------------------------
C AMD64 processor architecture, 2 CPUs
b =
R AMD64 processor architecture, 2 CPUs
-------------------------------------------------------------------------
C Windows NT Version 5.2, build 3790, Service Pack 1
c =
R Windows NT Version 6.2, build 9200,
-------------------------------------------------------------------------
C Memory 1024 MB, Free 656 MB
d =
R Memory 4094 MB, Free 2628 MB
-------------------------------------------------------------------------
C User Virtual Space 134217728 MB, Free 134217621 MB
e #
R User Virtual Space 8388608 MB, Free 8388557 MB
=========================================================================

2ο Μέρος : "Μετρήσεις"
=========================================================================
C Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers
= 0
R Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers
=========================================================================
C 32 bit Integer MIPS : 3426 6851 7958 9135
1 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.5
R 32 bit Integer MIPS : 2430 4864 5650 6080
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit Integer MIPS : 3426 6851 8954 9135
2 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4 ----- = 1.4
R 64 bit Integer MIPS : 2430 4864 6356 6485
-------------------------------------------------------------------------
C 32 bit SSE2 Int MIPS: 6228 12456 18684 *24914*
3 # ---------------- : ---- = 1.4 ----- = 1.4 ----- = 2.1 ----- = 2.8
R 32 bit SSE2 Int MIPS: 4421 8895 8844 8844
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit SSE2 Int MIPS: 3113 6228 9343 12457
4 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
R 64 bit SSE2 Int MIPS: 2211 4419 4447 4422
=========================================================================
C 32 bit SSE MFLOPS : 3112 6228 9342 12456
5 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
R 32 bit SSE MFLOPS : 2214 4421 4421 4434
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit SSE2 MFLOPS : 1557 3114 4671 6228
6 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 3.0
R 64 bit SSE2 MFLOPS : 1105 2210 2217 2217
=========================================================================
.
= Συμπέρασμα;

- Ναι. Είναι Προβληματικά. Τα πιο κτυπητά προβλήματα βρίσκονται

(α) στην παρουσίαση τριών 3 ειδών "Μετρήσεων" SEE2 (2ο:3,4,6) και μόνον ενός 1
είδους SEE (2ο:5), και ιδίως

(β) στις ακριβώς ίσες ή σχεδόν ίσες αριθμητικές "Μετρήσεις" για

"64 bit SSE2 Int MIPS" (2ο:4) και

"32 bit SSE MFLOPS" (2ο:5)

: (

- Κρίμα. Διότι ΈΤΥΧΕ να πάρουμε αποτελέσματα για δύο 2 σχεδόν ιδίου τύπου
CPU/FPU ενώ, από τους λοιπούς αριθμούς, διακρίνεται η δυνατότητα
εξαγωγής παραδειγματικών συμπερασμάτων για τους ΕΙΔΙΚΟΎΣ Τρόπους της
Λειτουργίας των. Κρίμα.

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

Re: Συμπεράσματα: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection

Δημοσιεύτηκε: 21 Αύγ 2017, 12:48
από pez
1/2
- Μετά κι από αυτά, εστάλη στον Συντηρητή του site το κατωτέρω μήνυμα:
.
This is a Great Work indeed and I tried your Linpack 64-bit benchmark:
http://www.roylongbottom.org.uk/win64.zip

with an "AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor" and then I Compared its
results (below as "C") using as Reference results (below as "R") your
"ΑMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+" , with their Measured
frequency ratio to be:

-------------------------------------------------------------------------
C Measured 3,114 MHz
-------------------- = 1.4
R Measured 2,211 MHz
-------------------------------------------------------------------------

Well, these results are very confusing since, among other things, they
especially produce:

- three groups (below as "3", "4" and "6") of SSE2 benchmarks but only
one group (below as "5") of SSE benchmarks, and most importantly:

- exactly the same, or almost the same, arithmetic results for quite
different quantities, that is for:

"64 bit SSE2 Int MIPS" (below as "4", as well as for:

"32 bit SSE MFLOPS" (below as "5"):

=========================================================================
Speeds adding to 1 Register 2 Registers 3 Registers 4 Registers
=========================================================================
C 32 bit Integer MIPS : 3426 6851 7958 9135
1 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.5
R 32 bit Integer MIPS : 2430 4864 5650 6080
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit Integer MIPS : 3426 6851 8954 9135
2 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 1.4 ----- = 1.4
R 64 bit Integer MIPS : 2430 4864 6356 6485
-------------------------------------------------------------------------
C 32 bit SSE2 Int MIPS: 6228 12456 18684 *24914*
3 # ---------------- : ---- = 1.4 ----- = 1.4 ----- = 2.1 ----- = 2.8
R 32 bit SSE2 Int MIPS: 4421 8895 8844 8844
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit SSE2 Int MIPS: 3113 6228 9343 12457
4 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
R 64 bit SSE2 Int MIPS: 2211 4419 4447 4422
=========================================================================
C 32 bit SSE MFLOPS : 3112 6228 9342 12456
5 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 2.8
R 32 bit SSE MFLOPS : 2214 4421 4421 4434
-------------------------------------------------------------------------
C 64 bit SSE2 MFLOPS : 1557 3114 4671 6228
6 # ---------------- : ---- = 1.4 ---- = 1.4 ---- = 2.1 ----- = 3.0
R 64 bit SSE2 MFLOPS : 1105 2210 2217 2217
=========================================================================

Could you, please, explain those peculiar points for me?
.
και αν υπάρξει απάντηση θα γνωστοποιηθεί.

2/2
- Τα περιεχόμενα του site είναι winhttrack-downloadable.

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

Re: fu: GPT Δίσκοι και MS Windows

Δημοσιεύτηκε: 21 Αύγ 2017, 15:18
από GeorgeVita
pez έγραψε:= Συμπέρασμα; - Επιβολή Νέου Τέλους Εποχής για κάθε "παλαιό" PC και κάθε "παλαιό" MS Windows

Νομίζω πως η μόνη λύση για τα παλαιά συστήματα είναι το παρωχημένο H/W (εδώ βλέπε Hard Disks), που είναι συμβατά με κώδικα x86 και αντίστοιχο BIOS. Βέβαια ο σκληρός δίσκος παλαιού τύπου αναγκαστικά θα είναι μεταχειρισμένος με ότι αυτό σημαίνει (κίνδυνος αξιοπιστίας).

pez έγραψε:= Κανένα καλύτερο συμπέρασμα; ...
να ξαναδώ που στο καλό βρίσκεται η άλλη, η επίσης ατελείωτη, περιπέτεια linux, μπας και τα καταφέρω την φορά αυτή να απαλλαγώ από την διά-βίου συνδρομή μου στις εθιστικές μπίζνες wintel : )

Ακόμη και το LINUX σε παλαιότερη σύνθεση h/w έχει προβλήματα στην καθημερινή δουλειά (internet browsing, σύγχρονο libre office). Ομως πάντα υπάρχει η δυνατότητα δοκιμής με Live-CD/USB/ISO. Θα ξεκινούσα με dual/multi boot μέσω GRUB2 (MBR ή GPT).

Οσον αφορά τα benchmarks, φαίνονται ενδιαφέρουσες οι διαφορές που εμφανίστηκαν, αναμένω την τυπική απάντηση από τον προγραμματιστή. Διαρκές ερώτημά μου είναι αν καταφέρνουν τα προγράμματα benchmarking να έχουν πλήρη έλεγχο της CPU κατά την ώρα του test.

Re: Συμπεράσματα: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection *

Δημοσιεύτηκε: 21 Αύγ 2017, 23:49
από pez
1
Να ξεκινήσουμε με τον Roy που - προς Τιμήν του - μας απάντησε έτσι
ώστε να υποδεικνύει λόγους ανασκευής των - ελλιπούς γνώσεως,
"αναθεματικού" χαρακτήρα : ) - συμπερασμάτων μας ενόσω - αναπάντεχα -
ανταποκρίνεται και στην προσδοκία μας προς εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για τους Ειδικούς Τρόπους Λειτουργίας των CPU από τις
αριθμητικές τιμές των "Μετρήσεών" τους:

| Date: Mon, 21 Aug 2017 17:00:25 +0100
| From: Roy Longbottom <roy@roylongbottom.org.uk>
=
| The Phenom 2 is later technology. As with others of that
| vintage, with 128 bit registers, maximum DP (SSE2) MFLOPS is
| twice CPU MHz and SP (SSE) is 4 x MHz - same as later Intel
| CPUs (both could be twice as fast as that with linked
| multiply and add instructions).
-
[ Αυτό σαν να μου θυμίζει συμμόρφωση προς την "multiply-add" προδιαγραφή
[ ενός - μάλλον του προτελευταίου - από τα ΙΕΕΕ FP Standards
-
| Simultaneous access to more than one register is required.
|
| Athlon 64 and earlier Intel CPUs could only achieve half this
| maximum. I seem to remember that older CPU mapped SSE type
| instruction to 64 bit MMX registers.

= Συμπέρασμα; - Να ένα Καλό Κίνητρο για περισσότερη μελέτη : ) ...

2
Όσον αφορά τώρα το "Διαρκές ερώτημά" ΜΑΣ που "είναι αν καταφέρνουν τα
προγράμματα benchmarking να έχουν πλήρη έλεγχο της CPU κατά την ώρα
του test" έχω την φευγαλέα εντύπωση πως σαν να υπάρχει το source
code του συγκεκριμένου test κάπου μέσα στα περιεχόμενα του "winhttrack
downloaded" site.

= Συμπέρασμα; - Να άλλο ένα Καλό Κίνητρο για προσεκτικότερη αναζήτηση
και επακόλουθη βαθύτερη μελέτη : D ...

3
Αναφορικά τέλος με βασικό ζήτημα των "νέων" σκληρών δίσκων που βάζουν
οπωσδήποτε τέλος οριστικό στην multi-boot συνύπαρξη "παλαιών" και "νέων"
windows συστημάτων επί του ιδίου σκληρού δίσκου, θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να μας πείτε, εφόσον βέβαια γνωρίζετε, αν η δομή GPT αποτελεί
ένα "αναπόσπαστο" low level pre-formatted μέρος ενός τέτοιου "νέου" δίσκου
-
πράγμα για το οποίο φαίνεται ως να προϊδεάζει η δήλωση μοναδικού -xGPIDx- *
GUID ανά κατασκευαστή σκληρού δίσκου:

https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table#Partition_type_GUIDs
-
ή αν είναι δυνατή η forced δημιουργία μιας "παλαιάς" δομής MBR, που να
επιφέρει και την πλήρη κατάργησή της GPT
-
πράγμα που θα μας απάλλασσε από την υποχρέωση της οπωσδήποτε
προσαρμογής στην επιβαλλόμενη "νέα" πραγματικότητα, έστω και με την
ενδεχόμενη απώλεια απροσπέλαστων GB.

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

- ΥΓ - Διορθώσεις -
* διαγράφεται το " Παράθεση pez" από τον τίτλο
* διαγράφεται το GPID - ορθά GUID

Re: Συμπεράσματα: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection Παράθεση pez

Δημοσιεύτηκε: 22 Αύγ 2017, 09:31
από GeorgeVita
pez έγραψε:3
Αναφορικά τέλος με βασικό ζήτημα των "νέων" σκληρών δίσκων...
...ή αν είναι δυνατή η forced δημιουργία μιας "παλαιάς" δομής MBR, ...
... έστω και με την ενδεχόμενη απώλεια απροσπέλαστων GB.

Αυτό είναι εφικτό αλλά δεν έχω δοκιμάσει κάτι σε HD > 2TB που αρχίζουν τα προβλήματα:

Από: http://www.seagate.com/manuals/innov8/o ... titioning/

NTFS: since it is the native file system for Windows, volumes created in NTFS are read and write with computers running Windows. Mac OS X 10.5 or higher may read and write to the NTFS partitions with the help of third-party drivers. There are two formats for NTFS, MBR and GPT. The maximum volume size for MBR is 2TB while the more recent GPT format does not assign limits to file or partition sizes.

Από: http://www.seagate.com/docs/pdf/whitepa ... drives.pdf

Operating systems without this long LBA addressing capability cannot recognize a hard drive larger than 2.1TB. In fact, using a hard drive larger than 2.1TB in a Windows XP system can produce unpredictable results, depending on the BIOS used. It may recognize only the capacity up to the 2.1TB limit or it may in fact only recognize the capacity over the 2.1TB limit. So, a 2.5TB hard drive might be recognized by Windows XP as a 400GB drive or a 2.1TB drive, but not correctly as a 2.5TB drive. Using hard drives with a native capacity larger than 2.1TB requires Windows Vista, Windows 7 or another long LBA-capable OS.

Re: Συμπεράσματα: Re: Roy Longbottom's PC Benchmark Collection

Δημοσιεύτηκε: 22 Αύγ 2017, 15:43
από pez
.
1
- Ωραία. Δηλαδή, η δυνατότητα "καθαρού" MBR επάνω από 2Τ, κι όχι
ενδεχομένως "hybrid", όπως είδα να αναφέρεται μαζί με το "νέο" GPT,
είναι υπόθεση του BIOS επειδή - μάλλον υποθέτω πως - χρειάζεται
"νέος" disk controller ;

2
- Από τις - offline : ) "winhttracked" : ) - υποδείξεις του Roy, έριξα
μια ματιά στο χάος των Linpack tests, του χάους των benchmarks,
και ξεκινώντας από την τελευταία, τρέχουσα από το 2014, έκδοση του
- καθ' όλα τα φαινόμενα - "test αναφοράς" όλων των υπολοίπων
"επιστημονικών" μετρήσεων του είδους:

http://netlib.org/benchmark/performance.pdf
-
με πολλές χρήσιμες (για έναν σταθερά αρχάριο, όπως εγώ : D )
πληροφορίες στις πρώτες 6 σελίδες του, εξαιρουμένης της διεύθυνσης
[netlib@ornl.gov], που φαίνεται να μην παίζει τουλάχιστον για την
προμήθεια με email του "αυθεντικού" test, ενώ, αντιθέτως, εξακολουθεί
να παίζει η αναφερόμενη στην σελίδα 6 τελευταία, τρέχουσα από το
2007, έκδοση του συνοδευτικού, επίσης διαφωτιστικού (για αρχαρίους
κ.λπ.) FAQ:

http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/faq-linpack.html

με όλα - και πάρα πολλά άλλα - να συντηρούνται στην [NetLib] από τον
σταθερό συγγραφέα τους Jack J. Dongarra
-
κι επιβεβαίωσα έτσι αυτό που ακροθιγώς θυμόμουνα από το παρελθόν
πως δηλαδή πρόκειται για executables που προέρχονται από αρχικά
FORTRAN και μετά C compilers, δηλαδή με τρέχα-γύρευε "συγκεκριμένα"
options, οπότε "εμπέδωσα" : D οριστικά - μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια -
την "άποψη" πως:

Ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ για μια "εντελώς καθαρή"
μέτρηση επιδόσεων είναι να συνταχθεί ένα πρόγραμμα που να παίζει
σαν μια εντολή τύπου χρονικού "trace", ήτοι, που να καταχωρεί την
τιμή του ωρολογίου πριν και μετά την επαναληπτική - να πούμε 100
φορές; - εκτέλεση κάθε μίας από τις εντολές που μας ενδιαφέρουν,
και στο τέλος να θεωρεί, με βάση όλους τους χρόνους εκτέλεσης κάθε
μίας εντολής, ως τον "καθαρό χρόνο" εκτέλεσής της μόνον την σταθερή
μικρότερη κοινή, εξ όλων αυτών, τιμή, ευελπιστώντας πως με τον
τρόπο αυτό "ξεφορτωνόμαστε" οριστικά τις καθυστερήσεις, τόσο από
της πάσης φύσεως διακοπές του software συστήματος που θα το
φιλοξενεί, όσο και από τα πατενταρισμένα hardware "τερτίπια"
διαχείρισης της μνήμης - παρεκτός και υπάρχει άλλος τρόπος
διαπίστωσης πως κατά την διάρκεια εκτέλεσης της κάθε μίας εντολής
που μας ενδιαφέρει δεν έχει συμβεί καμία διακοπή.

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος
.

Δοκιμή Linpack

Δημοσιεύτηκε: 24 Αύγ 2017, 09:47
από pez
0
Από τις απαντήσεις του FAQ:
http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/faq-linpack.html

1
How can I get the Linpack Benchmark program?
You can download the programs used to generate the Linpack
benchmark results by using the URL is
http://www.netlib.org/benchmark/linpackd

2
What do I do to run the Linpack Benchmark Program?
SECOND is an elapse timer function that will be called from Fortran
and is expected to return the running CPU time in seconds.

3
Κατεβάζω την version 1.9 της openwatcom fortran 32-bit:
ftp://ftp.openwatcom.org/install/open-watcom-f77-win32-1.9.exe

4
Μετά την εγκατάσταση στο "παρωχημένο κ.λπ." PC/W10P64Ν1703
και πριν το πρώτο run, εφαρμόζω τις οδηγίες:
C:\WATCOM\freadme.txt

5
Ανοίγω τον οδηγό:
C:\WATCOM\docs\fuguide.pfd

6
Βρίσκω οδηγίες εδώ, p.68, για την σχετική:
7.13 Subroutine GETTIM

7
Όπως απαιτείται, σκαρώνω μια second() function:
C234567
INTEGER FUNCTION second()
INTEGER*2 HRS, MINS, SECS, HSECS
CALL GETTIM( HRS, MINS, SECS, HSECS )
second = HRS*3600 + MINS*60 + SECS + HSECS/100
RETURN
END
όπου η πρόσθεση του HSECS/100 δεν χρειάζεται αλλά "τέλος πάντων" : )

8
Κάνω μια σειρά από compilations με διαφορετικά κάθε φορά
options και τα αποτελέσματα είνα όλα ίδια:

nan -ή- minima ~ E-308 -ή- "τίποτα".

= Συμπέρασμα;

- Αποτυχία.

- Πέτρος Ζιμουρτόπουλος

Πρόοδος; - Re: Δοκιμή Linpack

Δημοσιεύτηκε: 25 Αύγ 2017, 00:07
από pez
- Μήπως για την "Αποτυχία" φταίει η μέτρηση του χρόνου σε seconds : για
CPU είναι ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΜΕΓΆΛΗ μονάδα. Αλλά αφού αυτό ζητά το FAQ; Τι να
κάνουμε; = Μήπως φταίει ο compiler; - Χμ... Ο συνήθης, που λένε, ύποπτος;
Για να δούμε... Πρώτα μήπως φταίει ότι ο openwatcom είναι free open
source. Το τρέχουμε λοιπόν με μια αγορασμένη fortran του παρελθόντος...
Παίρνουμε ακριβώς τα ίδια : Δεν φταίει ο compiler. Μήπως φταίνε οι
"προεξοφλήσεις" μας; Χμ... Τι υποθέσαμε για να φτιάξουμε την second; Πως
είναι INTEGER; Χμ... Είναι; Ανοίγουμε το source, ρίχνουμε και μια ματιά στις
σχετικές Εργασίες του Dongarra, και έχουμε:

n = 100
:
Διάσταση Γραμμικού Συστήματος

ops = (2.0d0*dfloat(n)**3)/3.0d0 + 2.0d0*dfloat(n)**2
:
Προϋπολογισμός Γνωστού Πλήθους "Πράξεων" Γνωστής Αριθμητικής
Τεχνικής Επίλυσης Γραμμικού Συστήματος:

Ωπ! Ενώ το Πλήθος των Πράξεων είναι Φυσικός Αριθμός εδώ, εδώ αντί
int γίνονται fp πράξεις. Η Επιβεβαίωση στην Αρχή:

double precision time(8,7),cray,ops,total,norma,normx

Ψάχνουμε : Πού μπαίνει το ops; Η Πρώτη Εκτελέσιμη Εντολή στην οποία
μετέχει είναι:

time(1,4) = ops/(1.0d6*total)

Μάλιστα. Τι είναι το total; Από τα παραπάνω dp fp. Και πού υπολογίζεται; Πρώτη
εκτελέσιμη εμφάνιση:

total = time(1,1) + time(1,2)

Χμ... Και τι είναι οι dimensioned time; Από τα ίδια παραπάνω : dp fp κι αυτοί...
Και πού ορίζονται; Εδώ:

t1 = second()

time(1,1) = second() - t1

Εδώ Είμαστε!

Αλλάζω την second:
.
DOUBLE PRECISION FUNCTION second()
INTEGER*2 HRS, MINS, SECS, HSECS
CALL GETTIM( HRS, MINS, SECS, HSECS )
second = dfloat((HRS*3600 + MINS*60 + SECS)*100 + HSECS)/100
RETURN
END
.

= Και λοιπόν; - Και Επιτέλους : Τώρα βγάζει νούμερα! - Τουλάχιστον και ως
επί το πλείστον, καθότι πότε-πότε φαίνεται σαν να πετάει και από μερικά inf
= Άρα, εντάξει - Έτσι φαίνεται... = Και τι απομένει; - Να μάθουμε τι μας λένε
όλα αυτά τα νούμερα : D - Πέτρος Ζιμουρτόπουλος