Δυσεύρετες Πληροφορίες

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρολογικό υλικό, θεωρία, πως λειτουργεί, που το βρίσκουμε, τεκμηρίωση (datasheets), βιβλιογραφία.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Re: Μιγαδικοί Αριθμοί και Φυσική Πραγματικότητα - Οι Έννοιες Ποσότητα και Αριθμός

Δημοσίευση από pez »

pez έγραψε: 17 Αύγ 2022, 12:04 Μιγαδικοί Αριθμοί και Φυσική Πραγματικότητα - Οι Έννοιες Ποσότητα και Αριθμός
Αλλά ποιος ξέρει ρωσικά; - Όποιος, σαν κι εμάς, δεν ξέρει, έχει πια μερικές ευκαιρίες να δοκιμάσει την τύχη του παλεύοντάς το
Χμ... Η Νικολίτσα λέει καθίσουμε να το αντιγράψουμε πληκτρολογώντας το με το ρωσικό πληκτρολόγιο του google... Εντάξει... Δεν είναι πολύ... Μαζί με τα απαραίτητα χρήσιμα σχόλια δεν θα είναι περισσότερες από 12-15 σελίδες μεγέθους -φαίνονται σαν μισού Α4, σαν του Περιοδικού μας- Α5... Για να το δούμε αυτό...
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

474 Kolmogorov

Δημοσίευση από pez »

.
Ξεκινώντας από μια εικόνα "σαν" (καθότι με 16 χρώματα) κι αυτήν :

Εικόνα

474

О ПОНЯТИЯХ ВЕЛИЧИНЫ И ЧИСЛА

А. Н. Колмогоров

Публикация и примечания А. М. Абрамова,
В. М. Тихомирова

Сентябрь—октябрь 1923 г.
Математический семинар VIII гр.
I и II два собрания по 1 1/2h

I
Число и его обобщение

1. В школах изучение арифметики начинают с изучения целых чисел и действий над ними Это, конечно, правильно, так как в жизни они встречаются раньше всего и в самых простых вопросах. Вопрос, только имеется какихлибо предметов, интересует лходей постоянно.
Ученые—математики тоже стараются все положення, касающиеся чисел дробных, иррациональных, отрицательных и мнимым вывести из основных свойств целых чисел. И это потому, что свойства целых чисел можно считать очевидными, то есть не требующими доказательства. Например, ясно, что, прибавив к одному числу другое, мы получим тот же результат, что и прибавив первое число ко второму; но для чисел отрицательных, или тем более мнимых, такое утверэкдение нельзя считать очевидным.
В последнее время пытаются доказывать и самые простые свойства целых чисел. Такие исследования имеют большое значение, но они слишком специальны п: ТРУД“ вы, чтобы мы могли излагать их здесь.
2. Любые два целых числа можно сложить, причем получается новое число, большее каждого из данных дьyx Прибавляя к числу единицу, получаем ближайшее ШеДУЮЩВВ за ним (т., е. большее его) число. Поэтому ряд Целых чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . .. . не может окончиться на каком—либо числе. Иначе говоря, РЯД чисел не имеет конца, он бесконечен.
3. Два целых числа всегда можно умножить ОДНО На другое, в результате чего получается новое целое ЧЕСНОИ. наче обстоит дело с обратным действием, делением. Пока мы принимаем в расчет только целые числа, мы доляикы


474

ON THE CONCEPTS OF VALUE AND NUMBER

A. N. Kolmogorov

Publication and notes by A. M. Abramov, V. M. Tikhomirov

September-October 1923
Math Seminar VIII

I and II, two meetings of 1 1/2 h

I
Number and its generalization

1. In schools, the study of arithmetic begins with the study of integers and operations on them. This, of course, is correct, since in life they occur first of all and in the simplest questions. The question is, only there are any objects, people are constantly interested.
Scientists-mathematicians also try all the provisions, relating to numbers fractional, irrational, negative and imaginary deduce from the basic properties of integers. And this is because the properties of integers can be considered obvious, that is, not requiring proof. For example, it is clear that by adding another number to one, we get the same result as adding the first number to the second; but for negative numbers, or even more imaginary ones, such a statement cannot be considered obvious.
Recently, attempts have been made to prove the simplest properties of integers. Such investigations are of great importance, but they are too specialized for us to present them here.

2. Any two integers can be added, and a new number is obtained that is greater than each of the given x.
Adding one to the number, we get the next (i.e., greater) number after it. Therefore, a series of Integers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... cannot end in any number. In other words, the series of numbers has no end, it is infinite.

3. Two integers can always be multiplied one by the other, resulting in a new whole number. The situation is different with the reverse action, division.

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

[ Απόδοση-Προσθήκες-Σχόλια με βάση το ελληνικό κείμενο -το οποίο όμως
[ ΔΕΝ παρατίθεται εδώ- της αυτόματης μετάφρασης του αγγλικού κειμένου,
[ που προέκυψε από την προηγούμενη αυτόματη μετάφραση του ρωσικού
[ κειμένου, από το γκούγκλι, ενώ το αρχικό αυτό κείμενο στα ρωσικά
[ εξήχθη με το OCR του PDF-XChange από το κυκλοφορούν pdf φωτογραφιών
[ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΈ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ
[ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΠΕ -ΤΟ 1923- Ο KOLMOGOROV (γεννήθηκε το 1903,
[ άρα αυτά είναι μάλλον από τα χρονολογικώς πρώτα του: η δημοσιευμένη
[ Εργογραφία του -από καταγραφές της αλλού -π.χ. "Selected Works of
[ A. N. Kolmogorov: Volume I"- φαίνεται να μην ξεκινά πριν το 1923 - κι
[ αυτό είναι αξιοσημείωτο: καθότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όλα δείχνουν
[ πως αυτά εδώ -που επίσης σημειωτέον: ΔΕΝ αναφέρονται στις εν λόγω
[ Εργογραφίες, αφού ΔΕΝ φαίνεται ούτε να τα δημοσίευσε ούτε να τα
[ συνέγραψε ο ίδιος- είναι από τα εντελώς πρώτα του = Άρα; - Άρα, με
[ τέτοιες "απόψεις" -για να μην πούμε "ιδέες", για το 1923...- ξεκίνησε,
[ πάνω σε αυτές "πάτησε", κι έκανε "εκείνα που δεν είναι είναι" - κι αυτό
[ είναι εδώ "ΤΟ" ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ!) : Ν.Ι.Γιαννοπούλου-Π.Ε.Ζιμουρτόπουλος
[ Ακέραιοι Αριθμοί ή Ακέραιοι της Αριθμητικής είναι οι 1, 2, 3, ... και το 0.

474

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

A. N. Kolmogorov

Δημοσίευση και σημειώσεις των A. M. Abramov, V. M. Tikhomirov

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1923 [Ο Kolmogorov γεννήθηκε το 1903]

Μαθηματικό Σεμινάριο VIII

I και II : Δύο συναντήσεις διάρκειας 1+1/2 ώρας

I
Ο Ακέραιος Αριθμός και η Γενίκευσή του

1. Στα σχολεία η μελέτη της αριθμητικής αρχίζει με τη μελέτη των Ακεραίων
Αριθμών και των πράξεων επί αυτών.


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
Αυτό, βέβαια, είναι σωστό, επειδή στη ζωή αυτοί είναι αυτοί είναι που
υλοποιούνται πρώτα από όλα και στις απλούστατες των ερωτήσεων. Και η αναρώτηση είναι
μόνον στο ότι υπάρχουν κάποια αντικείμενα κι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται
πάντα.
-
[ "σωστό"-"ζωή"-"αποκλειστικά": χμ... για τις -μόνον φαινομενικά- "προφανείς"
[ ή "άνετες" ή "ξένοιαστες" ή "φυσιολογικές" σχετικές "δικαιολογίες" θα πρέπει
[ να ληφθεί οπωσδήποτε υπ' όψιν ότι εδώ βρισκόμαστε στα σύνορα Φιλοσοφίας
[ και Επιστήμης, όπως αυτά καθορίζονται από το Ιστορικό Πλαίσιο της Ρωσίας
[ του 1923
-
Επιστήμονες-μαθηματικοί επίσης δοκιμάζουν όλα τα εφόδια που σχετίζονται με
αριθμούς κλασματικούς, άρρητους, αρνητικούς και φανταστικούς, που
συνάγουν από τις βασικές ιδιότητες των ακεραίων.

Και αυτό γιατί οι ιδιότητες των ακεραίων μπορούν να θεωρηθούν προφανείς,
δηλαδή να μην απαιτούν απόδειξη.

Για παράδειγμα, είναι σαφές ότι προσθέτοντας έναν άλλο αριθμό στο ένα,
έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με την προσθήκη του πρώτου αριθμού στον
δεύτερο. αλλά για αρνητικούς αριθμούς, ή ακόμα πιο φανταστικούς, μια
τέτοια δήλωση δεν μπορεί να θεωρηθεί προφανής.

Πρόσφατα [1923], έχουν γίνει προσπάθειες να αποδειχθούν οι απλούστερες
ιδιότητες των ακεραίων. Τέτοιες έρευνες έχουν μεγάλη σημασία, αλλά είναι
πολύ εξειδικευμένες για να τις παρουσιάσουμε εδώ.

2. Μπορούν να προστεθούν οποιοιδήποτε δύο Ακέραιοι αριθμοί και λαμβάνεται
ένας νέος [Ακέραιος] αριθμός που είναι μεγαλύτερος από καθένα από τα δοσμένα
x.

Προσθέτοντας ένα στον αριθμό, παίρνουμε τον επόμενο (δηλαδή μεγαλύτερο)
αριθμό μετά από αυτόν. Επομένως, μια σειρά από Ακέραιους:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...

δεν μπορεί να τελειώνει σε κανέναν αριθμό.

Με άλλα λόγια, η σειρά των αριθμών [εδώ: Ακεραίων] δεν έχει τέλος, είναι
άπειρη.

3. Δύο ακέραιοι μπορούν πάντα να πολλαπλασιαστούν ο ένας με τον άλλον,
με αποτέλεσμα έναν νέο ακέραιο αριθμό. Η κατάσταση είναι διαφορετική με
την αντίστροφη δράση, τη διαίρεση.
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

474 Kolmogorov - Νέα Προσέγγιση

Δημοσίευση από pez »

pez έγραψε: 18 Αύγ 2022, 15:36 474 Kolmogorov
- Νέα Προσέγγιση -

(Κ.DJVU)-Ρωσικά =>
[WinDjView]:Print:[PDFCreate] =>
(Κ.PDF)-Ρωσικά-Εικόνα =>
[PDFXChange Edit]:Export:(Κ.BMP)-Ρωσικά-Εικόνα =>
[PaintShopPro5.03]:User:ΒελτίωσηΕμφάνισηςΚειμένου:Print:[PDFCreate] =>
[PDFCreate]:Save:(Κs.PDF)-Ρωσικά-Εικόνα =>
[PDFXChange Edit]:OCR:Ρωσικά-Κείμενο:SelectText-All:Copy =>
[NotePad]:File:NewTextDocument:Paste:Edit:Προσθήκη:ΠροΑρχής:<html>-ΜετάΤέλους:</html>:SaveAs:(KiH.txt) => (KiH.txt):Select:Rename:(KiH.htm) =>
[FireFox]:AddOn:TranslateWebPages:English:SelectText-All:Copy =>
[NotePad]:File:NewTextDocument:Paste:SaveAs:(KiH-EN.txt)

ON THE CONCEPTS OF VALUE AND NUMBER A. N. Kolmogorov Publication and notes by A. M. Abramov, V. M. Tikhomirova September-October 1923 Mathematical Seminar VIII gr. I and II two meetings of 1 1/2h I Number and its generalization 1. In schools, the study of arithmetic begins with the study of "whole numbers" and operations on them. This, of course, is correct, since in life they are encountered first of all and in the simplest questions. The question of "how many" there are any items is of interest to people all the time. Scientists-mathematicians also try to derive all provisions concerning fractional, irrational, negative and imaginary numbers from the basic properties of integers. And this is because the properties of integers can be considered obvious, that is, not requiring proof. For example, it is clear that by adding another number to one, we get the same result as adding the first number to the second; but for negative numbers, or even more imaginary ones, such a statement cannot be considered obvious. Recently, attempts have been made to prove the simplest properties of integers. Such investigations are of great importance, but they are too technical and difficult to be presented here. 2. Any two integers can be "added", and a new number is obtained, "greater" than each of the given xx. Adding one to the number, we get the closest following it (i.e., its greater) number. Therefore, the series of Integers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... cannot end with any number. In other words, a SERIES of numbers has no end, it is "infinite". 3. Two integers can always be "multiplied" one by the other, resulting in a new integer. The situation is different with the reverse action, "division". As long as we take into account only whole numbers, we (b) debtors
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

474 Kolmogorov - Η Μεγαλύτερη Δυνατή Βελτίωση

Δημοσίευση από pez »

pez έγραψε: 19 Αύγ 2022, 18:24 474 Kolmogorov - Νέα Προσέγγιση
- Η Μεγαλύτερη Δυνατή Βελτίωση, που εμείς μπορέσαμε να επιτύχουμε,
αφορά:

1) Την αναπόφευκτη διαδικασία διορθώσεων:

Αυτές διευκολύνονται τα μάλα αν έχει προηγηθεί εκτύπωση του αρχικού (.Divu)
για την οπτική σύγκριση του αυθεντικού περιεχομένου στα ρωσικά με εκείνο
του παραγομένου περιεχομένου στα ρωσικά.

2) Την προετοιμασία για OCR της εικόνας (.BMP) στο PaintShop Pro 5.03:

Menu:

|Image|Sharpen|Sharpen|
|Colors|Adjust|Brightness-Contrast|0%-100%|
|Image|Blur|Soften|Soften|
|Image|Sharpen|Sharpen|

3) Την προετοιμασία για μετάφραση του κειμένου στα Ρωσικά μέσα στο
Notepad:

Menu:

|Format|[ ] Word Wrap|

Ανά σελίδα κειμένου, οι Προτάσεις Αναδιαμορφώνονται ως εξής:

α) Ρωσικά γραμμένα σε πλάγια μεταφέρονται πρόσκαιρα σε άλλο
στιγμιότυπο του NotePad, όπου το Font έχει τεθεί σε italics, τίθενται εντός
διπλών διπλών εισαγωγικών, και μαζί με αυτά επιστρέφονται πίσω στο
αρχικό Notepad.

β) Κάθε Πρόταση που βρίσκεται μέσα σε μόνον μία σειρά κειμένου
μεταφέρεται σε ξεχωριστή σειρά κειμένου.

γ) Κάθε Πρόταση που καταλαμβάνει περισσότερες από μία σειρές κειμένου,
συγκροτείται σε πρόταση που καταλαμβάνει μία ξεχωριστή σειρά κειμένου,
όπου έχει σβηστεί κάθε παύλα διακοπής λέξης και έχουν ενοποιηθεί τα
τμήματά της - αν ή διακοπή έχει συμβεί στην προηγούμενη σελίδα ή η παύλα
ευρίσκεται στο τέλος της σελίδας, τότε η συγκρότηση της πρότασης γίνεται
αντιστοίχως στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

4) Την μετάφραση με το Google Translate - αντί του: TranslateWebPages:

Οι προτάσεις μεταφέρονται, από το NotePad με Copy και Paste εκεί, Μία-Μία,
επειδή ΈΤΣΙ το Google Translate αποκτά την δυνατότητα όχι μόνον να αναδείξει
τα λάθη που υπάρχουν στο ρωσικό κείμενο -είτε τα λίγα προϋπάρχοντα από
μια κακή εκτύπωση, είτε τα πολλά δημιουργηθέντα από την OCR- αλλά να
προτείνει ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - που μεταφέρονται, από το Google Translate με
Copy και Paste, πίσω στο NotePad.
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

The Jargon File

Δημοσίευση από pez »

.
Η λέξη "jargon" υπάρχει καταχωρημένη στο google translate [1] αλλά η αυθεντική απόδοση της έννοιας βρίσκεται στην έκδοση 4.4.7 του Jargon File, Chapter 2, Τρίτη Παράγραφος εκ των άνω, και προκύπτει μετά τον καθορισμό της σχέσης της με τις συγγενείς της λέξεις "slang" και "techspeak" [2].

Η Τελευταία Έκδοση του Jargon File φέρεται να είναι η 4.4.8, στις 1 Οκτωβρίου 2004 [3] αλλά αυτή είναι μάλλον μια παρότρυνση για μια νέα έκδοση, αν βέβαια βρισκόταν πια κάποιος ενδιαφερόμενος για να την αναλάβει, μετά την 4.4.7, που βγήκε στις 29 Δεκεμβρίου 2003, και που όπως όλα δείχνουν από τις old versions [4] ήταν και η τελευταία έκδοση, με την πρώτη να είναι "κάπου εκεί", στα 1975, όπως λέει επίσης στην έκδοση 4.4.7, Chapter 3, 2η Παράγραφος [2].

Σημειωτέον, μάλιστα, ότι όλες αυτές οι old versions είναι εντελώς απαραίτητες επειδή κάθε νεότερη δεν πρόσθετε μόνον αλλά άλλαζε και την σημασία προηγουμένων λημμάτων, όταν δεν τα τα έσβηνε εντελώς, κι έτσι σβήσε-γράψε φθάσαμε στην 4.4.7 με τα "2307 total entries" [5].

Τέλος, όπως επίσης όλα δείχνουν, είχαμε και εδώ την Εγκαθίδρυση της Απογοήτευσης, παρά τις Διακρίσεις της "Εποχής Εκείνης" [6].

Links - όλα 0T0C:

[1] https://translate.google.com/?sl=auto&tl=el&text=jargon&op=translate
[2] http://catb.org/jargon/oldversions/jarg447.txt
[3] http://www.catb.org/~esr/jargon/
[4] http://www.catb.org/~esr/jargon/oldversions/
[5] http://www.catb.org/~esr/jargon/changes.html
[6] http://www.catb.org/~esr/jargon/awards.html

ΥΓ Ολόκληρο αυτό το [catb.org site -"named after (the) Cathedral and the Bazaar"- του θρυλικού esr και ξεχασμένου σήμερα Eric S. Raymond - wikipedia κατεβαίνει με το HTTrack και πιάνει ~225 ΜΒ.

Πολύτιμο.
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

"archive of old documentation and sites centric to IBM systems"

Δημοσίευση από pez »

.
"Welcome to ps-2.kev009.com, an archive of old documentation and sites centric to IBM systems. There is a ton of information here: search or start browsing!

Last index update: 23 October, 2020"
.
http://ps-2.kev009.com/

: )
.
pez
Δημοσιεύσεις: 868
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

"The GAP/R Archive"

Δημοσίευση από pez »

.
The GAP/R George A. Philbrick Researches Archive

"This site is a free non-profit repository of materials from GAP/R George A
Philbrick Researches, the company that launched the commercial use of
the Operational Amplifier in 1952."

http://www.philbrickarchive.org/
.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Υλικό, εξαρτήματα, βιβλιογραφία”