Συνοπτικός κατάλογος εφαρμογών

Η υλοποίηση εφαρμογών για τρίτο κατασκευαστή εμπεριέχει εχεμύθεια και λεπτότητα στο χειρισμό τεχνικών ή εμπορικών στοιχείων.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί:

Kαταγραφικά (dataloggers)
- καταγραφικό ελέγχου παραγωγής
- καταγραφικό θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων

Αυτοματισμοί
- επιτηρητής χώρων ψύξης
- μετρητής χρόνου λειτουργίας
- απαριθμητής συμβάντων
- χρονοδιακόπτης
- ελεγκτής και ωρομετρητής αυτόνομης θέρμανσης
- δέκτης τηλεχειρισμού με τόνους DTMF

Τηλεπικοινωνιακά παρελκόμενα
- σηματοδότηση αναλογικών πομποδεκτών (CCIR, CTCSS, FSK, custom)
- κωδικοποιητές φωνής (voice scrambler)
- RF modem
- τηλεειδοποίηση μέσω GSM
- τηλεχειρισμός μέσω GSM (M2M)